24 sata o Obrenovcu

PROCEDURA ZA UPUĆIVANJE NA PLAĆENO ODSUSTVO

Daliborka Delibašić
01.04.2020. 16:18
33

Poslodavci, koji svoje zaposlene, s obzirom na trenutnu vanrednu situaciju u Srbiji, izazvanu virusom COVID-19, upute na plaćeno odsustvo dužže od 45 radnih dana treba da dostave Ministarstvu za rad elektronskim putem Odluku nadležžnog organa poslodavca potpisanu od ovlašćenog lica ili Zahtev poslodavca sa potpisom zakonskog zastupnika.

Zahtev o potrebi upućivanja zaposlenih na plaćeno odsustvo treba da sadrži naziv i sediššte poslodavca, matični broj i PIB, ukupan broj zaposlenih, broj zaposlenih koji se upućuju na plaćeno odsustvo, kratke razloge i okolnosti koje su dovele do smanjenog obima posla, odnosno do prekida rada i potrebe za upućivanjem zaposlenih na plaćeno odsustvo dužžem od 45 radnih dana, navodi se u saopštenju.

Takođe treba da navedu za koji mesec su isplaćene poslednje zarade, elektronsku adresu na koju Ministarstvo poslodavcu treba da dostavi skenirano Reššenje, kao i broj telefona kontakt osobe kod poslodavca zadužžene za pripremu dokumentacije.

Te podatke je potrebno poslati na mejl kabinet@minrzs.gov.rs .

Društvo

Daliborka Delibašić