24 sata o Obrenovcu

DA LI U OBRENOVCU IMA DOVOLJNO JAVNIH BELEŽNIKA?

Marina Krstić Blažić
09.11.2018. 08:59
351

Da bi javno beležništvo efikasno koristilo građanima, neophodno je da se obezbedi dovoljan broj i teritorijalna raspoređenost javnobeležničkih kancelarija u Srbiji.

Zakon o javnom beležništvu predviđa da se, po pravilu, za područje jedne opštine, odnosno gradske opštine ili grada, određuje najmanje jedno javnobeležničko mesto, s tim što na područjima na kojima je veća gustina naseljenosti i intenzivnije privredno poslovanje jedno javnobeležničko mesto dolazi na svakih 25,000 stanovnika. Broj javnobeležničkih mesta određuje ministar nadležan za poslove pravosuđa, po pribavljenom mišljenju Javnobeležničke komore.

Prema poslednim podacima, na teritoriji opštine Obrenovac živi oko 72.000 stanovnika, što znači da je (ukoliko se Obrenovac posmatra kao područje intezivnog privrednog poslovanja) potrebno još 3.000 stanovnika kako bi opština dobila još jednog notara. Podsećamo da na teritoriji opštine Obrenovac rade dva notara:

1. Žarko Sinđelić OBRENOVAC, Vuka Karadžića br. 101D, telefon: 011/87 24 610 i 011/87 21 192 124

2. Nevenka Stejanić OBRENOVAC, Tamnavska 1g, Belo Polje, telefon: 011/87 27 425

Ministar može, po predlogu ili uz pribavljeno mišljenje Komore, izmeniti broj javnobeležničkih mesta na pojedinim područjima, u skladu s potrebama tog područja.

Građani imaju skoro potpunu slobodu da izaberu notara koji će im sastaviti ugovor ili testament, odnosno koji će im overiti potpis ili uzeti stvar na čuvanje.

Stranka može sastaviti ispravu i kod notara na čijem službenom sedištu nema prebivalište. Student čije je prebivalište u Obrenovcu može overiti prepis svedočanstva kod notara u Surčinu. Zaveštalac koji živi na Voždovcu, gde poseduje nepokretnosti, može sačiniti testament i kod notara na Paliluli. Nakit i druge dragocenosti stranka može predati na čuvanje bilo kojem notaru u Republici Srbiji.

Međutim, postoje usluge koje građanima ne može da pruži svaki notar. Za sastavljanje ugovora kojim prenosi pravo svojine na nepokretnoj stvari (na primer, ugovor o prodaji, razmeni, poklonu, doživotnom izdržavanju i sl.) stranka se mora obratiti notaru na čijem službenom području se ta nekretnina nalazi.

Ako se ugovorom ne prenosi svojina na nepokretnosti, već se samo opterećuje nepokretnost, javnobeležničke zapise o takvim pravnim poslovima može sačiniti bilo koji javni beležnik. Na primer, ako stranka želi da sačini založnu izjavu, ili da svoju nepokretnost optereti službenošću, ona se za sastavljanje javnobeležničkog zapisa može obratiti svakom notaru u Srbiji.

Nadzor nad radom javnih beležnika vrši Јavnobeležnička komora Srbije i ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa koji se staraju da javni beležnici savesno i u skladu sa zakonom i svojom zakletvom obavljaju svoje poslove, a u skladu sa Zakonom o javnom beležništvu.

Društvo

Marina Krstić Blažić